Event Mr.AL Mr.Als in

Dogge Doggelito till MrAls in den 7/4. Det blir mat, matlagning och även lite rap! (English)

Av
den
29 mars, 2018

FÖRELÄSAREN

Baserat på hans egna upp och nergångar i livet inspirerar Dogge barn, ungdomar och vuxna att omfamna sin tro och använda den styrkan i sitt vardagliga liv. Dogge berättar om de möjligheter som ett liv i samspel erbjuder människor och om hur viktigt det är att individer från olika etnisk bakgrund integreras i samhället.
Mångfald är styrka så länge vi alla behandlar varandra med respekt och ett öppet sinne utan hat eller fördomar. Alla kan ta kontroll över sitt liv och hitta sin egna väg till lycka och välstånd.

ENTREPRENÖREN

Dogge har allt sedan ”The Latin Kings” tiden varit en engagerad entreprenör. Redan i unga år släppte gruppen sin egna musik, deltog i samhällsdebatter och designade kläder. Dogge, som den mångfacetterade person han är, var en av de första artister att medverka i olika reklam- mediauppdrag. Men han har även designat allt från hushållsartiklar till kläder och accessoarer. Han har givit ut ett tiotal böcker, deltagit i många av Sveriges mest populära tv-program samt turnerat landet runt, flera gånger om. Han har även tagit andel i casinoportalen Slotty, där han varmt välkomnar sina besökare och tipsar om de senaste casinobonusarna.

ARTISTEN

Redan som ung i ”The Latin Kings” uppmärksammades Dogge för sin tuffa, energiska och ärliga attityd. Han skrev raptexter med en relevans som engagerade människor oavsett samhällsklass. Med hjälp av unika beats återspeglades livet och kampen i förorten. Som soloartist breddade Dogge sitt musikaliska uttryck ytterligare och steg in i andra rytmer såsom reggaeton och salsaton. Denna musikaliska utveckling resulterade i studioalbumen ”Större än någonsin”, ”Superclasico”, ”Första blatten på månen” och ”Psalm 23”. Dogge är nu också flitigt anlitad som DJ till företag, krogar, festivaler och privata tillställningar.

KONFERENCIER / MODERATOR

Dogges förmåga att skapa nära kontakt med publiken eller medverkande på en mässa, konferens eller festival, gör honom till en efterfrågad konferencier, moderator och programledare. Snabbheten i och den verbala skickligheten, spontaniteten, rappandet, humorn samt stor skicklighet när det gäller improvisation, gör att han kan underhålla långt över ålderns gränser och i olika miljöer.

FÖRFATTAREN

Dogge har genom åren både omskrivits i andras, och skrivit ett antal egna böcker, däribland barnböcker, kokböcker och biografiska böcker. Han har bland annat släppt flera böcker i serien ”Izzy och gänget”. Där Dogge ger en version av betongen som saknas i den gängse medierapporteringen, en version där storkoken ständigt puttrar, där alla hjälper varandra och där skrattet aldrig är långt borta. En välbehövlig vinkel av förorten då polariseringen och klassklyftorna aldrig varit större.

SKÅDESPELAREN

Dogge har bland annat medverkat i filmerna ”Förortsungar”, ”Ego”, ”Orion”, och Sweaty Beards” där han kunde visa lite av sin potental inom skådespeleri, men hittills har majoriteten av skådespeleriet ägt rum inom PR- och reklambranschen. Hans röst har dock även medverkat i flera storfilmer, bland annat i Disneyfilmen ”RIO 2” samt den svenskproducerade filmen”Tomtar och Troll”.

lecturer

Based on his own ups and downs in life, Dogge inspires children, adolescents and adults to embrace their faith and use the strength of their everyday lives. Dogge talks about the opportunities that a life of interaction offers people and the importance of integrating individuals from different ethnic backgrounds into society.
Diversity is strength as long as we all treat each other with respect and an open mind without hate or prejudice. Everyone can take control of their lives and find their own way to happiness and prosperity.

CONTRACTOR

Dogge has since been a committed entrepreneur since ”The Latin Kings”. Even in young years, the group released its own music, participated in community debates and designer clothes. Dogge, like the multi-faceted person he is, was one of the first artists to participate in various advertising media assignments. But he has also designed everything from household items to clothes and accessories. He has published ten dozen books, participated in many of Sweden’s most popular television shows, and has toured the country several times. He has also participated in the casino slot Slotty, where he warmly welcomes his visitors and tips on the latest casino bonuses.

PERFORMER

Already as young in ”The Latin Kings”, Dogge drew attention to her tough, energetic and honest attitude. He wrote rape texts with a relevance as committed people regardless of social class. With the help of unique beats, life and struggle were reflected in the suburb. As soloist, Dogge expanded her musical expression further and stepped into other rhythms such as reggaeton and salsaton. This musical development resulted in the studio albums ”Bigger than ever”, ”Superclasico”, ”First Blind on the Moon” and ”Psalm 23”. Dogge is now also diligently engaged as DJ to companies, taverns, festivals and private events.

CONFERENCE / MODERATOR

Dogge’s ability to create close contact with the audience or attending a trade fair, conference or festival makes him a sought-after conference manager, moderator and program leader. The speed in and the verbal skill, spontaneity, rap, humor, and great skill in improvisation, allows him to maintain well beyond the age limits and in different environments.

AUTHOR

Over the years, Dogge has been rewritten in others, and has written a number of own books, including children’s books, cookbooks and biographical books. He has released several books in the series ”Izzy and the gang”. Where Dogge provides a version of the concrete missing in the regular media report, a version where the big cookie constantly cries, where everyone helps each other and where laughter is never far away. A much needed angle of the suburb, when polarization and class divisions were never greater.

ACTOR

Dogge has, among other things, been involved in the films ”Forortsungar”, ”Ego”, ”Orion” and Sweaty Beards ”, where he was able to show some of his potential in acting, but so far the majority of the performances have taken place in the PR and advertising industry. His voice has, however, also taken part in several major films, including the Disney movie ”RIO 2” and the Swedish-produced film ”Tomtar and Troll”.

DD Venezuela tröja framme

Betyg: 5/5 stjärnor

kommentarer


TAGGAR
Liknande inlägg
banner